Bạc đạn đũa 32x40x32 943/32, Code: 255098526006 - 9%