Card tổng đài LG-Nortel AR-DPU2

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Card tổng đài LG-Nortel AR-LANU

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tổng đài Call Center VCTEL-16-16

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tổng đài Call Center VCTEL-30-30

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tổng đài MICROCOM

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tổng đài Call Center VCTEL-60-0

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tổng đài Adsun GX832PC - 8CO-24EXT

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tổng đài Adsun GX832PC - 8CO-16EXT

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá