Đồng thanh cái C1100

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Dây đồng đỏ mềm phi 2

307.618 đ /Kg
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Dây đồng 0.75mm Lioa

1.000 đ /Kg
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Dây đồng 0.65mm Lioa

1.000 đ /Kg
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Dây đồng 0.5mm Lioa

1.000 đ /Kg
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Dây đồng 0.55mm Lioa

1.000 đ /Kg
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Dây đồng 0.45mm Lioa

1.000 đ /Kg
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Đồng Đỏ Tròn phi 100x1000mm

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Đồng Đỏ Tròn phi 90x1000mm

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Đồng Đỏ Tròn phi 80x1000mm

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Đồng Đỏ Tròn phi 70x1000mm

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Đồng Đỏ Tròn phi 60x1000mm

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Đồng Đỏ Tròn phi 50x1000mm

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Đồng Đỏ Tròn phi 40x1000mm

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Đồng Đỏ Tròn phi 100x2000mm

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Đồng Đỏ Tròn phi 90x2000mm

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá