Ống Teflon Đen phi 100x300mm

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Ống Teflon Đen phi 90x300mm

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Ống Teflon Đen phi 80x300mm

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Ống Teflon Đen phi 70x300mm

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Ống Teflon Đen phi 60x300mm

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Ống Teflon Đen phi 50x300mm

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Ống teflon ptfe vỏ lưới inox 2 inch - 9%

Ống teflon ptfe vỏ lưới inox 2 inch

49.350 đ 54.285 đ /mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Ống teflon ptfe vỏ lưới inox 1.1/2 inch - 9%

Ống teflon ptfe vỏ lưới inox 1.1/2 inch

49.350 đ 54.285 đ /mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Ống teflon ptfe vỏ lưới inox 1.1/4 inch - 9%

Ống teflon ptfe vỏ lưới inox 1.1/4 inch

49.350 đ 54.285 đ /mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Ống teflon ptfe vỏ lưới inox 1 inch - 9%

Ống teflon ptfe vỏ lưới inox 1 inch

49.350 đ 54.285 đ /mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Ống teflon ptfe vỏ lưới inox 7/8 inch - 9%

Ống teflon ptfe vỏ lưới inox 7/8 inch

49.350 đ 54.285 đ /mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Ống teflon ptfe vỏ lưới inox 3/4 inch - 9%

Ống teflon ptfe vỏ lưới inox 3/4 inch

49.350 đ 54.285 đ /mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Ống teflon ptfe vỏ lưới inox 5/8 inch - 9%

Ống teflon ptfe vỏ lưới inox 5/8 inch

49.350 đ 54.285 đ /mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Ống teflon ptfe vỏ lưới inox 1/2 inch - 9%

Ống teflon ptfe vỏ lưới inox 1/2 inch

49.350 đ 54.285 đ /mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Ống teflon ptfe vỏ lưới inox 3/8 inch - 9%

Ống teflon ptfe vỏ lưới inox 3/8 inch

49.350 đ 54.285 đ /mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Ống teflon ptfe vỏ lưới inox 5/16 inch - 9%

Ống teflon ptfe vỏ lưới inox 5/16 inch

49.350 đ 54.285 đ /mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Ống teflon ptfe vỏ lưới inox 1/4 inch - 9%

Ống teflon ptfe vỏ lưới inox 1/4 inch

49.350 đ 54.285 đ /mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Ống teflon ptfe vỏ lưới inox 3/16 inch - 9%